گلچین شماره 5 بانوای گرم حاج محسن صائمی که در هیئت دیوانگان حسین علیه السلام کاشان ودیگرهیئات مختلف کشور دربین سالهای 90 تا 91 اجراکرده اند را میتوانید در 7 قطعه زیبا به صورت صـــوتــی در ادامه مطلب دریافت نمایید.یاعلی مدد...


امشب وفـا کن ای اشک   مـاتم سـراست خانـه(شورزیـبا)

ازچه خاموشید ای سادات زهرا کـشته شد(شـام غـریبان)

گل یاس پیمبر راشکستند دل ساقی کوثرراشکستند(واحد)

قسم به الله علی ولی الله به خدامست مست کوثرم(شور)

علی علی علی علی  علی اعلا(تک پاکستانی)

حـیدر عشق خـدایی    مـشـکل گـشـایـی(شور)

جـلـوه روی عـلی    جــلوه روی خـداسـت(واحـد)