گلچین شماره سه بانوای گرم حاج محسن صائمی  در ارتباط با امام زمان (عج) که در هیئات مختلف کشور دربین سالهای 83 تا 90 اجراکرده اند را میتوانید در 10 قطعه فوق العاده به صورت صـــوتــی در ادامه مطلب دریافت نمایید.یاعلی مدد... (مجموعه ای بی نظیروپیشنهادی)

دعــــای فـرج امـام زمان(مخــصــــــوص مـــــــوبـــــایل)

یــاایـهاالـعزیــز مــســنا و اهــلـــنا...(مــخصوص موبایل)

صدای پای یـارمهربان ازره می آیـد(اجراشده در سال83)

مجـــنون شــدم زشـــوقـــش لیــلای مــن نیــامد(واحد)

همـه شب من دیده بـه راهم باسوز وآهم ناله زنم(واحد)

مجــنـــــونــم کــردی آقـــا فـــدای دل بـــردنــــت(شور)

مــرا کـــه شــوق گـــل  روی دلــسـتان بــاشـد(واحــد)

ســیری کــنم در شــهر دل تــا  بنــگرم جای تـو را(شور)

کی می شــود ای دلــربا    یـکدم بـیــایی دربــرم(واحد)

شـده ام خــراب جـانــان   بـه جهان چه کار و دارم(واحد)